dimarts, 30 de novembre de 2010

Els continguts de l'àrea d'educació física.

L'ensenyament i l'aprenentatge de l'educació física en l'etapa de l'educació primària ha de fonamentar-se en l'adquisició d'aquells coneixements, habilitats i competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida.
En l'àrea d'Educació física, la reflexió sobre el sentit i els efectes de l'activitat motriu; el desenvolupament d'hàbits saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos constitueixen principis valuosos de l'acció educativa i contribueixen a la millora de l'autoestima.
L'escola ha d'oferir a l'alumnat mitjans i recursos per integrar l'activitat física a la vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona.
Finalment, les activitats de l'àrea han de potenciar les actituds i valors propis d'una societat solidària, sense discriminació, respectuosa amb les persones i l'entorn.

Competències pròpies de l'àrea
El desenvolupament personal s'assoleix amb el treball i cura del propi cos i la motricitat, al mateix temps que es reflexiona sobre el sentit i els efectes de l'activitat física, assumint actituds i valors adequats a la gestió del cos i la conducta motriu.
La competència en la pràctica d'hàbits saludables de forma regular i continuada contribueix a sentir-se bé amb el propi cos, a la millora de l'autoestima i al desenvolupament del benestar personal.
La competència comunicativa s'assoleix amb l'experimentació del cos i el moviment com instruments d'expressió i comunicació; de sentiments i emocions individuals i compartides per mitjà del cos, el gest i el moviment i la valoració crítica dels usos expressius i comunicatius del cos.
També desenvolupa la competència social centrada en les relacions interpersonals com el respecte, l'acceptació o la cooperació, que seran transferits a l'activitat quotidiana (jocs, esports, activitats en la natura entre altres).

Estructura dels continguts
Els continguts d'educació física de cada cicle s'organitzen en cinc apartats:
CICLE INICIAL
1- El cos: imatge i percepció
La tensió, la relaxació i la respiració.
Control, ajust i consciència corporal.
Afirmació de la lateralitat.
Equilibri, desequilibri i coordinació de moviments.
Percepció espai -temps.
2- Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques
Habilitats motrius bàsiques: marxa, cursa, salts, girs.
Qualitats físiques: flexibilitat.
3- Activitat física i salut
Elaboració de l'autoimatge.
Hàbits bàsics higiènics, alimentaris i posturals relacionats amb l'activitat física.
Respecte per les normes d'ús de materials i espais en la pràctica d'activitat física.
4- Expressió corporal
Possibilitats expressives del cos i del moviment.
Pulsacions i estructures rítmiques senzilles.
Emocions i sentiments a través del cos, el gest i el moviment.
Comunicació corporal i reconeixement de les diferències en la manera d'expressar-se.
5- El joc
Apreciació del joc com activitat comú a totes les cultures.
 Rols en el joc actuant amb comprensió i compliment de les normes del joc.
Valoració, reconeixement i respecte cap a les persones que participen en el joc.
Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de divertiment.

La mestra d'EF.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada